Ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης που λειτουργεί ομαλά χρησιμοποιεί σε κάθε κύκλο του δεδομένη αναλογία αέρα/ καυσίμου, ίση με 14,7/1. Αυτή η αναλογία αντιστοιχεί σε ιδανικές συνθήκες και σπάνια επιτυγχάνεται. Το πηλίκο της πραγματικής ποσότητας αέρα που χρησιμοποιείται για την καύση, προς τη στοιχειομετρικά απαιτούμενη ποσότητα ονομάζεται λόγος “λ”.

Στην πράξη, ο λόγος “λ” ελέγχεται μέσω του αισθητήρα οξυγόνου, ή αισθητήρα “λ”, που τοποθετείται στην εξάτμιση ενός οχήματος. Αν ο “λ” είναι >1, το καύσιμο μίγμα είναι φτωχό (περίσσεια αέρα), ενώ αν ο “λ” είναι <1 το μίγμα είναι πλούσιο (έλλειψη αέρα). Στόχος είναι ο “λ” να ισούται με 1 (τέλεια καύση) ή να βρίσκεται κοντά στη μονάδα, εξασφαλίζοντας ομαλότητα λειτουργίας, οικονομία καυσίμου και χαμηλές εκπομπές ρύπων. Fuel Trims Τα fuel trims είναι οι μεταβολές του μίγματος αέρα/βενζίνης, σε σχέση με την ιδανική τιμή (λ=1).

Ανάλογα με την ποσότητα οξυγόνου που ο αισθητήρας “λ” καταγράφει στα καυσαέρια, στέλνει σήματα στη μονάδα διαχείρισης του κινητήρα και αυτή με τη σειρά της διορθώνει τις αποκλίσεις αυξομειώνοντας τη διάρκεια ψεκασμού στους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ). Αυτό που μεταβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, είναι η ποσότητα καυσίμου που τροφοδοτεί τους κυλίνδρους, μέσω των εγχυτήρων και όχι ο αέρας.

Τα fuel trims διακρίνονται σε short term (SFT) και long term (LFT). Τα short term fuel trims αντιστοιχούν στις μεταβολές που μετριόνται σε πραγματικό χρόνο, μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου. Αντίστοιχα, τα long term fuel trims είναι οι μέσες τιμές των αθροισμάτων των short term fuel trims, για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Τα long term fuel trims αποτελούν χάρτες αναφοράς της μονάδας διαχείρισης του κινητήρα, σε σχέση με την ομαλότητα λειτουργίας. Οι φυσιολογικές τιμές είναι + – 10%. Αρνητικές τιμές σημαίνουν πλούσιο μίγμα, δηλαδή ο αισθητήρας μετράει ελάχιστο έως καθόλου οξυγόνο. Κατά συνέπεια, η μονάδα διαχείρισης δίνει εντολή για τροφοδοσία λιγότερου καυσίμου από τους εγχυτήρες. Αντίστοιχα, θετικές τιμές σημαίνουν φτωχό μίγμα, δηλαδή ο αισθητήρας μετράει περίσσεια οξυγόνου στα καυσαέρια. Οπότε, η μονάδα διαχείρισης παρεμβαίνει έτσι ώστε να μπεκ να τροφοδοτήσουν με περισσότερο καύσιμο. Αριθμοί μεγαλύτεροι του + – 10% συνεπάγονται βλάβη ή κακή ρύθμιση και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, συνοδεύονται από ένδειξη “check engine” στο ταμπλό του οχήματος.