Τα πρωτόκολλα EURO θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεννόηση με τις αυτοκινητοβιομηχανίες που διανέμουν τα επιβατικά τους οχήματα, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο κύριος στόχος, πίσω από τη θέσπιση των πρωτοκόλλων EURO, ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση των αέριων ρύπων, που παράγονται από την καύση υδρογοναθράκων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, βενζίνης ή πετρελαίου. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα Euro ορίζονται οι ακριβείς, αποδεκτές τιμές εκπομπών αέριων ρύπων.

Ως αέριοι ρύποι εννοούνται το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οι υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου, οι συνολικοί υδρογονάνθρακες (THC), τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τα εκπεμπόμενα σωματίδια (ΡΜ). Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) δε χαρακτηρίζεται ως ρύπος, αλλά ως αέριο του θερμοκηπίου και επίσης γίνονται προσπάθειες για μείωση των εκπομπών του.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η χρήση κοινών συστημάτων επικοινωνίας, για τους εγκεφάλους των αυτοκινήτων καθώς και η χρήση κοινών διαγνωστικών, κωδικών βλαβών. Οι βλάβες αυτές μπορούν να αναγνωστούν από διαγνωστικές συσκευές και συντάσσονται ως πενταψήφιο κωδικοί της μορφής P0XXX. Πρόκειται για τους λεγόμενους κωδικούς Ε-OBD DTC, όπου το πρώτο ψηφίο είναι ένα γράμμα, ακολουθούμενο από τέσσερις αριθμούς. Καθένας από αυτούς τους κωδικούς αντιστοιχεί σε μια ξεχωριστή καταγεγραμμένη βλάβη και συνοδεύεται από επεξήγηση. Για παράδειγμα P0104: Αισθητήρας MAF, ή P0171: Αναλογία Μίγματος Αέρα/Καυσίμου – Πολύ Φτωχό.

Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του συστήματος E-OBD είναι τα παρακάτω:

  • J1850 PWM
  • J1850 VPW
  • ISO9141
  • ISO14230
  • CAN (ISO15765/SAEJ2480)

Στην Ευρώπη, η εφαρμογή του παραπάνω συστήματος ξεκίνησε το 2001 σε ότι αφορά τα βενζινοκίνητα οχήματα και το 2004, σε ότι αφορά τα πετρελαιοκίνητα. Η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής παρόμοιου συστήματος εκπονήθηκε τη δεκαετία του 1980 στις Η.Π.Α, με ονομασία OBDI. Το εγχείρημα δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία, διότι δεν είχαν οριστεί εκ των προτέρων παγιωμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας και όρια ρύπων. Έτσι, ο τρόπος υλοποίησης του διαγνωστικού συστήματος διέφερε μεταξύ των κατασκευαστών, μέχρι που αποφάσισαν να ασχοληθούν με το θέμα οι οργανισμοί ISO και SAE. Αρχικά καταρτίστηκαν πίνακες με τους οποίους ήταν σύμφωνοι όλοι οι κατασκευαστές. Έτσι, δημιουργήθηκε το σύστημα OBDII, το 1996, που ήταν ουσιαστικά και ο προπομπός του E-OBD.

Επίπεδα Εκπομπών για Επιβατικά Οχήματα

Ο πρώτος ρύπος που μετρήθηκε ποτέ στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι το μονοξείδιο του άνθρακα τη δεκαετία του 1970. Αργότερα θεσπίστηκαν όρια για τις εκπομπές άκαυστων υδρογοναναθράκων (HC), οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και στη συνέχεια, μέσα στη δεκαετία του 1990, όρια για τις εκπομπές μικροσωματιδίων (Particulate Matter ή PM) στα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Ακολουθεί σε πίνακα η εξέλιξη των Πρωτοκόλλων, από Euro 1 το 1992, έως Euro 5 που ισχύουν σήμερα και Euro 6, που πρόκειται να εφαρμοστούν από το 2014 και πέρα.

Οι τιμές των εκπομπών ρύπων αντιστοιχούν σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο